هواپیمایی ماهان

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

ناوگان شرکت هواپیمایی ماهان

 

Mahan Air Fleet

 

mahan

 


 

By Atabak Chitsaz ©

Aerospacetalk.ir

 

 


Register Type Engine Type
First Flight
MSN Photos

Status

&

Ex- Register

EP-MNA B747-422 PW4056 1990/08/31
24383/811


Stored at FJR

 

Ex- EK-74783

EP-MNB B747-422 PW4056 1989/07/20
24363/740


Stored @ IKA

 

Ex- EK-74763

EP-MNC B747-422 PW4056 1993/12/04
26879/973


Stored @ FJR

 

Ex- EK-74779

EP-MND B747-3B3 GE CF6-50E2
1986/01/23
23413/632


MRO @ IKA


Ex- EK-74713

EP-MNE B747-3B3 GE CF6-50E2
1986/04/14
23480/641


Active


Ex- EK-74780

EP-MMA A340-311 CFMI CFM56-5C2 1993/09/08 20

Active

 

Ex- HS-CHA

EP-MMB A340-311 CFMI CFM56-5C2 1986/04/14 56

Active

 

Ex- HS-CHB

EP-MMO A300-622R PW PW4158
2002/08/28 838

Active

 

Ex- EX-35011

EP-VIP A310-304 GE CF6-80C2A2 1989/05/20 499 No Photos Available

Active

 

Ex- 10+22

EP-MNH A300-603 GE CF6-80C2A3 1987/02/03 405


Active


Ex- D-AIAL

EP-MNI A300-603 GE CF6-80C2A3 1987/02/23 408


MRO @ IKA


Ex- D-AIAM

EP-MNJ A300-603 GE CF6-80C2A3 1986/12/31 380


Active


Ex- D-AIAH

EP-MNK A300-603 GE CF6-80C2A3 1991/09/04 618


Active


Ex- D-AIAT

EP-MNL A300-603 GE CF6-80C2A3 1991/10/23 623


Active


Ex- D-AIAU

EP-MNM A300-605R GE CF6-80C2A5 1996/11/13 773


Active


Ex- D-AIAX

EP-MNN A300-605R GE CF6-80C2A5 1993/05/17 701


Active


Ex- D-AIAZ

EP-MNQ A300-603 GE CF6-80C2A3 1989/12/08 553


Active


Ex- D-AIAS

EP-MNR A300-603 GE CF6-80C2A3 1987/3/27 411


Active


Ex- D-AIAN

EP-MNS A300-603 GE CF6-80C2A3 1987/04/17 414


Active


Ex- D-AIAP

EP-MNT A300-603 GE CF6-80C2A3 1989/11/06 546


Active


Ex- D-AIAR

EP-MNU A300-605R GE CF6-80C2A5 1991/04/10 608


MRO @ IKA


Ex- D-AIAY

EP-MNG A300-603 GE CF6-80C2A3 1987/02/02 401


MRO @ IKA


Ex- D-AIAK

EK-30018 A300-605R GE CF6-80C2A5 1989/05/12 518 No Photos Available

Parked @ IKA


Ex- HS-TAH

EK-30064 A300-600R GE CF6-80C2A5 1988/05/17 464 No Photos Available

Parked @ THR


Ex- HS-TAG

EK-30068 A300-601 GE CF6-80C2A1 1985/07/01 368 No Photos Available

Stored @ IKA


Ex- HS-TAA

EK-30098 A300-601 GE CF6-80C2A1 1986/09/25 398 No Photos Available

Part-Out @ IKA


Ex- HS-TAF

EP-MNF
A310-300 GE CF6-80C2A2 1990/08/07 547

Active

 

Ex- C-GTSD

EP-MNO A310-308 GE CF6-80C2A2 1991/08//30 595


Active


Ex- EK-31095

EP-MNP A310-308 GE CF6-80C2A2 1991/11/08 620


Active


Ex- EX-35004

EP-MNV A310-304ET GE CF6-80C2A2 1991/01/03 567


Active


Ex- EX-3003

EP-MNX A310-304ET GE CF6-80C2A2 1990/11/22 564


Active


Ex- EX-35005

EP-MHO A310-304 GE CF6-80C2A2 1989/01/13 488


Active


Ex- EK-31088

EP-MOH A310-304ET GE CF6-80C2A2 1991/03/29 586


MRO @ IKA


Ex- EP-MHH

EP-MOI A310-304ET GE CF6-80C2A2 1990/01/19 537


MRO @ IKA


Ex- EP-MHI

EP-MMN A310-304 GE CF6-80C2A2 1989/09/27 524


Active


Ex- D-AIDF

EP-MML

A320-231 IAE V2500-A1 1992/07/20 354

Active

 

Ex- UR-CJO

UR-REZ A320-231 2A2IAE V2500-A1 1993/03/03 414

Active

 

Ex- UR-CKB

EP-MHA A300B2K-3C GE CF6-50C2R 1981/09/17 160


Active


Ex- EK-30060

EP-MHF A300B4-103 GE CF6-50C2 1978/01/03 55


Stored @ IKA


Ex- S7-AAZ

EP-MHG A300B4-203 GE CF6-50C2 1982/07/29 204


Stored @ IKA


Ex- AP-BFL

EP-MHL A300B4-203 GE CF6-50C2 1982/02/02 175


Active


Ex- SU-BMM

EP-MHM A300B2K-3C GE CF6-50C2R 1980/05/11 90


Active


Ex- TC-SGA

EP-MHP A300B2K-3C GE CF6-50C2R 1983/09/03 244


Stored @ IKA


Ex- EK-30044

EP-MOA BAe146-300 ALF507 1993/02/18 E3216


MRO @ THR


Ex- B-2717

EP-MOB BAe146-300 ALF507 1992/07/31 E3212


Active


Ex- EX-27001

EP-MOC
BAe146-300 ALF502-R 1990/05/18 E3158

Active

 

Ex- G-UKRC

EP-MOD BAe146-300 ALF502-R 1990/11/12 E3162

Active


Ex- N256LJ

EP-MOE BAe146-300 ALF502-R 1989/05/24 E3129

Active


Ex- UR-CJM
EP-MOF BAe146-300 ALF502R 1989/12/19 E3149

Active


Ex- UR-CIL

UR-CJJ BAe-146-300 ALF502R 1990/05/12 E3165

Active


Ex- G-BSNR

UR-CKX BAe-146-300 ALF502R 1989/05/25 E3131

Active

Ex- LZ-BHE

UR-CKY BAe-146-300 ALF502R 1990/01/08 E3146 No Photos Available

Active

 

Ex- LZ-HBG

UR-CKZ BAe-146-300 ALF502R 1990/01/30 E3159

Active

 

Ex- LZ-HBF

UR-CLU BAe  RJ85 ALF507-1F 1995/03/14 E2257 No Photos Available

--

 

Ex- JU-9909

UR-CLV BAe  RJ85 ALF507-1F 1995/03/24 E2261 No Photos Available

--

 

Ex- JU-9915

UR-CKF BAe  RJ100 ALF507-1F 1998/12/20 E3341

--

 

Ex- SX-DMA

UR-CKG BAe  RJ100 ALF507-1F 1999/11/16
E3362

--

 

Ex- SX-DMD

UR-CKJ BAe  RJ100 ALF507-1F
1999/04/09 E3343

--

 

Ex- SX-DMB

UR-CJW BAe  RJ100 ALF507-1F 1999/09/12 E3358

Active

 

Ex- SX-DMC

EP-MMV BAe-146-200 ALF502R 1987/08/12 E2079

Active

 

Ex- EX-27004

EK-74711 B747SRF GE CF6-50E2 1982/01/04 22711/559


Stored @ Payam-Karaj


Ex- SX-DCB